ความเป็นมา

อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด  

Thailand Knowledge park Roi Et (TK Park Roi Et) 

 

                28908272 1882277481790504 1355151510 n
             องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เล็งเห็นว่าการอานจะเป็นการสร้างเสริม่ทั้งด้านของความคิด การวิเคราะห์ การประมวลผล การใช้ทฤษฎีให้เกิดผลทางการปฏิบัติ และยังช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีในสังคมทุกระดับ ไปจนถึงสังคมโลก ส่งผลให้มนุษยชาติอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การที่ทุกฝ่ายมีความปรารถนาที่จะสร้างสังคมแห่งการอ่าน และการเรียนรู้จึงเป็นเรื่องที่น่ายกย่อง และน่าภาคภูมิใจ
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตระหนักถึงความสำคัญโครงการ "ห้องสมุดมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา" ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่าน เพราะเป็นสถานที่ที่มีความเป็นพร้อมทั้งด้านเอกสาร หนังสือ วารสารอย่างหลากหลาย ที่ตรงกับความต้องการของผู้อื่านทุกวัย มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี ที่จะเป็นแหล่งค้นคว้าหาความกับกับยิทยาการสมัยใหมี การจัดบรรยากาศที่แตกต่างไปจากห้องสมุดตามสถานศึกษาทั่วไป ประกอบกับโซนการทำกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเป็นโอกาสให้เด็ก และประชาชนในท้องถิ่น สามารถหาความรู้ตามความสนใจ และศักญภาพที่มีอยู่และมการที่มีห้องสมุดมีชีวิตส่งตรงถึงประชาชน ถือเป็นกลไกหลักในการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาความคิด เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สังคมไทยต่อไป  29004353 1882278498457069 2143430694 n
           29020153 1882300455121540 1751194381 n             เพื่อให้การพัฒนาห้งอสุมดมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้ารับบริการมากที่สุด จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ "สร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งการเรียรรู้ชุมชน" ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมมือกันในการดำเนินการสนับสนุนกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ชุมชส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด"